Ettevõtete digitaliseerimise, inimeste muutuvate tööharjumuste, geograafilise piiride hägustumise ja in-house tööjõu kallinemise tõttu on agentuuride roll IT-, turundus- ja disainimaastikul järk-järgult suurenemas.

Agentuurid aitavad ettevõtetel areneda agiilselt, pakkudes kõrgelt spetsialiseeritud kompetentsi, mille värbamine oleks aeganõudev ja majasisene ülalpidamine kallis.

Samas, Eesti ja naaberriikide IT-maastikul on pidev tööjõupuudus, mistõttu on agentuuridelgi…

“…best. startup. opening party. ever.”

erik strömbäck, bynder.

“It’s crazy. Everyone was talking about it. Even more crazy that I missed it. I can’t believe I missed it.”

david kijlstra, zoku.

“Party was at the TQ club. Same floor as our office. I was working, deadline to meet. Then, I…

allies.digital

Solving coder shortage

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store